Logo


Najkrótsza historia
Europy Środkowej


Tomasz Serwatka


Książki


Czasopisma


Oładki


Klienci


Linki


Powrót

W kolejnych esejach składających się na niniejszą książkę autor kreśli panoramę dziejów Europy Środkowej od średniowiecza po czas obecny. To historia pojedynczych wybitnych postaci, ale i ludów. Możemy obserwować kształtowanie się i konkurowanie poszczególnych narodów, ich cechy uniwersalne, ale i wyjątkowe dla tego obszaru geograficzno-politycznego. Dla wnikliwego czytelnika interesująca będzie analiza autorskiego wyboru kluczowych wydarzeń i procesów historycznych.


Europa centralna pozostawała przez stulecia pod cywilizacyjną dominacją kultury niemieckiej. Do XIV w. była to też dominacja polityczna. Od XV do połowy XVII w. bardzo znaczny wpływ wywierała Polska, dynastia Jagiellonów, a potem Rzeczpospolita Obojga Narodów. Następne dziesięciolecia przyniosły znów przewagę krajom niemieckim (Prusy, Austria), w wieku XIX zaś wyraźnie zaznaczył się w centrum kontynentu wpływ Rosji. Ostatnie stulecie znamionowały częste i burzliwe zmiany konfiguracji politycznej. W okresie 1945-89 przemożny był nacisk ZSRR. Obiektywnie najsilniejszymi państwami regionu są wszak Niemcy i Polska.

Kreśląc tych kilkanaście eseistycznych szkiców o ponad tysiącletnich dziejach „Europy Środkowej”, nie będę bynajmniej usiłował prezentować całościowej historii dwu tych największych krajów. Rzesza była bowiem zbyt wielka (w średniowieczu sięgała Niderlandów, Toskanii i Burgundii), a Rzeczpospolita aż do 1939 r. obejmowała tereny daleko na wschód od linii Niemna i Bugu. Moja narracja nie będzie zatem jakąś kroniką dziejów poszczególnych państw, lecz próbą przekrojowo-problemowej prezentacji ogólniejszych procesów, zjawisk i tendencji rozwojowych regionu.

Nie chcę, aby książka ta była czymś w rodzaju „jedynie słusznej” wyroczni. Przeciwnie, chciałbym poddać moją propozycję autorską pod szerszą dyskusję historyków, politologów, a nawet geografów.

(fragment wstępu)


O autorze: dr Tomasz Serwatka urodził się 7 listopada 1967 r. w Kamiennej Górze. W czerwcu 1991 r. ukończył studia historyczno-pedagogiczne na Uniwersytecie Wrocławskim pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Czaplińskiego. Doktoryzował się w lipcu 1997 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim pod kierunkiem prof. dr hab. Włodzimierza Sulei. Pracuje jako kustosz w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu. Jest autorem dziewięciu książek, w tym Poczet władców Francji (Londyn 1996), Józef Piłsudski a Niemcy (Wrocław 1997), NSZZ Solidarność Ziemi Żarowskiej 1980-1984 (Wrocław 2000), Orzeł i lew. Tysiąc lat wspólnej historii Czechów i Polaków (Nowa Ruda 2001), Koncepcje społeczno-polityczne prymasa Polski Augusta Hlonda (1926-1948) (Poznań 2006), Kazimierz Świtalski (1886-1962). Biografia polityczna (Warszawa 2009) oraz Kardynał Bolesław Kominek (1903-1974). Duszpasterz i polityk. Zarys biograficzny (Wrocław 2013). Opublikował też wiele artykułów, recenzji, przyczynków i szkiców naukowych, popularyzatorskich i publicystycznych w czasopismach, takich jak „Zbliżenia. Polska-Niemcy”, „Studia Historyczne”, „Studia Historica Slavo-Germanica”, „Przegląd Humanistyczny”, „Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”, „Opcja na Prawo”, „Gazeta Toronto”, „Niepodległość”, „Więź”, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, „Odra”, „Przegląd Powszechny”, „Nowe Życie”, „Wrocławski Przegląd Teologiczny”, „Mówią Wieki” oraz „Ziemia Kłodzka”.


Okładka

Tomasz Serwatka, Najkrótsza historia Europy Środkowej. „Lena”, Wrocław 2014. 252 s., format A5 (21x14,8 cm), oprawa miękka

ISBN 978-83-64195-08-2

Cena detaliczna: 35,00 zł (wraz z kosztami wysyłki – w Polsce)

Zamówienia można składać:
tel. 603 96 46 39
e-mail: info@wydawnictwo-lena.pl

Słowa kluczowe: Europa Środkowa, Polska, historia, polityka, królowie, wodzowiePrzykładowa rozkładówkaPoradnik dla autorów                                                         Napisz maila
 

 

Wydawnictwo „Lena”

ul. Pasteura 15a-20

50-367 Wrocław

tel. 603 96 46 39

konto: Santander,
Nr 43 1090 2473 0000 0001 1316 9296

e-mail: info@wydawnictwo-lena.pl

NIP 898-103-02-80

Regon 930760975